Verkoopsvoorwaarden

Cloud Innovation BVBA

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zullen ondermeer van toepassing zijn op iedere aanbieding van Cloud Innovation bvba, iedere bestelling, aannemingsopdracht, bestellingaanvaarding of overeenkomst door Cloud Innovation bvba gegeven. De koper, door het feit van de koop of overeenkomst, wordt verondersteld ze te kennen en te aanvaarden.
 2. Cloud Innovation is slechts gehouden tot verbintenissen aangegeven door haar agenda of vertegenwoordigers voor zover zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% (op jaarbasis) verschuldigd.
 4. Een order, aannemingsovereenkomst of bestelling kan slechts worden herroepen mits schriftelijk akkoord.
 5. Zonder uitdrukkelijk overeengekomen wijziging of vermelding op factuur of overeenkomst zijn alle opgegeven prijzen netto contant zonder korting.
 6. De door Cloud Innovation bvba opgegeven indicatie van leveringtermijn(en) of uitvoeringstermijn(en) gelden slechts bij wijze van informatie. Cloud Innovation bvba draagt er zorg voor dat de opgegeven termijnen zo stipt als mogelijk worden gevolgd doch de klant verzaakt aan iedere schadeloosstelling in geval van overschrijving van de termijn.
 7. Om geldig te zijn moet elke klacht, tenzij ze betrekking heeft op verborgen gebreken, ons toekomen uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen of na beëindiging der werken. Deze die betrekking hebben op verborgen gebreken binnen de 8 dagen na het ontdekken hiervan. Alle klachten dienen per aangetekend schrijven te worden gericht aan de maatschappelijke zetel. In geval van betwisting is enkel het Vredegerecht 1e kanton Brugge, rechtbank van eerste Aanleg te Brugge of de rechtbank van Koophandel te Brugge bevoegd.
 8. In geval van wanbetaling van de factuur 30 dagen na de vervaldag, zal bij wijze van strafbeding een bedrag van 10% met een minimum van 75,00 € van het factuurbedrag verschuldigd zijn en dit enkel om reden van vertraging, van rechtswege en zonder aanmaning.
 9. Onvolledige leveringen of nog niet beëindigde werken kunnen geen reden zijn tot weigering van betaling van de al geleverde goederen of al uitgevoerde werken, ook al betreft het een niet gedetailleerde voorschotfactuur.
 10.  Cloud Innovation bvba heeft het recht de leveringen of werken in uitvoering te schorsen in geval van onbetaald blijven van vroegere facturen, ook al hebben deze onbetaalde facturen geen betrekking op de te leveren goederen of werken in uitvoering. Deze clausule geldt eveneens in het geval van overeengekomen gespreide levering of werken.
 11. In geval van schorsing van de werken om hiervoor vermelde redenen welke langer dan 30 dagen duurt, behoudt Cloud Innovation bvba zich het recht voor de gemaakte kosten en aankopen welke verband houden met de nog uit te voeren werken of leveringen te factureren ook al zouden deze uitgevoerd of geleverd zijn door derden, deze aanrekening kan verhoogd worden met een forfaitair te bepalen schadebeding welke in verhouding staat met de door Cloud Innovation bvba geleden verliezen wegens het schorsen of stopzetten van leveringen en of uit te voeren werken.
 12. Cloud Innovation bvba is ontlast van alle aansprakelijkheid of schadeclaims voor het geval zij omwille van heirkracht in de volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid is om de bestelde goederen te leveren of de werkopdrachten uit te voeren. Door heirkracht wordt o.a. begrepen de gevallen van oorlog, staking, lock-out, brand, buitengebruikstelling machines, de onmogelijkheid tot bevoorrading in noodzakelijke basisproducten enz.
 13. De klant waarborgt Cloud Innovation bvba tegen iedere vordering van derden welke inbreuk op de wetten, op brevetten en fabrieksmerken zouden laten gelden aangaande producten en of software door Cloud Innovation bvba vervaardigd op bijzondere instructies en omschrijving van de klant.
 14. Afzonderlijk opgemaakte contractuele verbintenissen tussen Cloud Innovation bvba en de koper doen geen afbreuk aan de hiervoor vermelde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk vermeld en verwezen wordt in de afzonderlijke verbintenis naar een afwijking op de hier vermelde voorwaarden met vermelding van het gewijzigde artikel.
 15. Cloud Innovation bvba verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties zijn middelenverbintenissen. Cloud Innovation bvba is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de opdrachtgever.
 16. Cloud Innovation bvba is van haar verantwoordelijkheid ontheven ingeval Salesforce.com, op basis waarvan de softwareontwikkeling gebeurt, tijdelijk of voor langere tijd onbeschikbaar zou zijn. Daarenboven kan Cloud Innovation niet verantwoordelijk gesteld worden ingeval Salesforce.com in kennelijke staat van faillissement zou verkeren.
 17. In geval van betwisting is enkel het Vredegerecht 1e kanton Brugge, rechtbank van eerste Aanleg te Brugge of de rechtbank van Koophandel te Brugge bevoegd.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde en geplaatste goederen, zelfs al zijn deze onroerend door bestemming, blijven eigendom van Cloud Innovation BVBA tot na hun volledige betaling. De koper is niettemin volledige verantwoordelijkheid verschuldigd bij eventueel verlies of beschadiging hiervan. Zolang de betaling niet volledig is geschiedt, is de koper niet gerechtigd de goederen in pand te geven of ze als zekerheid, in de ruimste zin des woords, te doen dienen. Hij is verplicht de goederen bij eerste aanmaning van Cloud Innovation BVBA te tonen en in geval van betalingsverzuim of wankele kredietwaardigheid ze desverlangend aan deze terug te geven. Betaalde voorschotten blijven verworven door de verkoper te vergoeding van mogelijke of al geleden verliezen.